Nhà trường có 12 phòng học được kiên cố hóa, có phòng âm nhạc và khu phát triển thể chất.